Ασφάλεια Ευθύνης από Περιβαλλοντική Ρύπανση

Πληροφορίες

Το εξής πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις ευθύνες των επιχειρήσεων που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/35/ΕΚ και την αντίστοιχη Ελληνική νομοθεσία (Προεδρικό Διάταγμα 148/2009) αλλά και στις ευθύνες βάσει του Αστικού Κώδικα για Σωματικές Βλάβες και Υλικές / περιουσιακές ζημίες Τρίτων από περιστατικά ρύπανσης. Απευθύνεται σε:

 • Βιομηχανίες πλαστικών και μετάλλων
 • Βιομηχανίες παραγωγής ενέργειας
 • Εταιρίες που χρησιμοποιούν, αποθηκεύουν ή επεξεργάζονται χημικά (π.χ. χρώματα, μελάνια, κόλλες, απορρυπαντικά, καλλυντικά, φάρμακα)
 • Εταιρίες διαχείρισης αποβλήτων (π.χ. νοσοκομειακά απόβλητα, χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, κλπ)
 • Εταιρίες ανακύκλωσης (π.χ. οχημάτων, ηλεκτρικών συσσωρευτών, κλπ)
 • Ξενοδοχεία, νοσοκομεία, εμπορικά κέντρα
 • Εργολάβοι δημοσίων και ιδιωτικών έργων

Κύριες Ασφαλιστικές Καλύψεις

 • Αποκατάσταση ή επαναφορά της βιοποικιλότητας
 • Έξοδα υπεράσπισης για τη διερεύνηση, διευθέτηση και διακανονισμό καλυπτόμενων απαιτήσεων
 • Δαπάνες πρόληψης και μετριασμού των επιπτώσεων από συνθήκες ρύπανσης ή περιβαλλοντικής ζημίας
 • Ζημία προκαλούμενη από αιφνίδιο ή σταδιακό περιστατικό ρύπανσης
 • Κόστος καθαρισμού εγκαταστάσεων (ιδίων ή τρίτων)
 • Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημίες που προκαλούνται από συνθήκες ρύπανσης

  Προεραιτικές Καλύψεις

  • Έξοδα Διακοπής εργασιών λόγω συνθηκών ρύπανσης
  • Περιβαλλοντική ζημία που σχετίζεται με μεταφορά προϊόντων / αποβλήτων
  • Περιβαλλοντική ζημία που σχετίζεται με κατασκευαστικά έργα